కేటిఆర్ అంకుల్, నేను చనిపోయానంట! డియర్ కేటిఆర్ అంకుల్, నా పేరు భూమిక. నా వయసు 8 ఏళ్ళు. ఉప్పల్ లో ఉంటాము.  జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ గ్రామర్ స్కూల్, నాచారం లో సెకండ్…